වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව

ලිපිනය:
4 වන මහල, "රක්ෂණ මන්දිරය",
21, වෝක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02.
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 329 733/ +94 112 346 114/ +94 112 327 191/ +94 112 325 524
ෆැක්ස්:
+94 112 430 233/ +94 112 382 490
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

Latest News

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for the Production Process Improvement & Market Penetration Programme

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for...

සැප්තැම්බර් 10 2019
Sri Lanka at FHT 2019

Sri Lanka at FHT 2019

සැප්තැම්බර් 11 2019
"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

සැප්තැම්බර් 11 2019
සියලුම පුවත් මෙතැනින්