විදේශිකයන් විසින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික, වෘත්තීය සහ පෞද්ගලික කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුල වැඩි කාලයක් සිටීමට  නේවාසික වීසා අයදුම් කරනු ලබයි. ආගමන  විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නේවාසික වීසා බලපත් ලබාදීම සඳහා අදාල රේඛීය අමාත්‍යංශයන්ගෙන් නිර්දේශයන් අපේක්ෂා කරයි. ලංකාව වෙත පැමිණීම සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික කටයුතුවල යෙදීමට, විදේශීය සමාගම්වල සහ වෙනත් වෙළඳ සහ වාණිජ ව්‍යාපාරවල සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලවල/ ශාඛා කාර්යාලවල සේවයේ නියුතු විගමණිකයන් සඳහා නේවාසික වීසා බලපත්‍ර නිකුත්කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලිපි නිකුත්කිරීමේ බලය කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරාදී ඇත.

විදේශිකයකු බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. ප්‍රවාසිකයාගේ පැමිණීමට පෙර, නම සහ ජාතිය ද, ශ්‍රී ලංකාව නැවතීමට අපේක්ෂා කරන කාලයද, මෙහෙයුමේ ස්වභාවය යන තොරතුරු අදාල රේඛීය අමාත්‍යංශයේ නිර්දේශයද ලබා දිය යුතුය ඉහත දත්ත ද ඉල්ලීම හා නිර්දේශය ලැබුණ විටදී ආගමන් සහ විගමන පාලක විසින් අදාල රාජ්‍යතාන්ත්‍රික අයාතනයන්ට අයදුම් කරුවන් සඳහා දින 30කින් යුතු ඇතුලත් වීමේ වීසා සහ පැමිණියාට පසු අවුරුද්දක නේවාසික වීසා ලබා ගනීමට උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.

නේවාසික වීසා අලුත්කිරීමේ දී, ඉල්ලුම්කරු විසින් සේවකය ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිය යුතු බව සනාථ කිරීමට ප්‍රමාණවත් හේතු සාධක සහිතව ඉල්ලීමක් වාණිජ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්/ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නේවාස වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටියේ දී, අදාල ප්‍රවාසිකයා ශ්‍රී ලංකාවේ සිටීම අත්‍යවශ්‍ය ද යන්න ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු හා සැසඳීමෙන් පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර, එසේ නොමැතිනම් ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින අවම රැකියා අවස්ථාවන්ට යටත් වෙමින් සහ ජාතික ආර්ථික දැක්ම් අනුව අයදුම්කරුවාගේ රැඳීම ප්‍රයෝජනවත් වේ නම් සහ සේවා යෝජකයා විසින් දේශීය වශයෙන් සුදුසු ආදේශකයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා  සාධාරණීය ප්‍රමාණවත් පරිශ්‍රමයක් දරා ඇත්නම් යන්නට යටත් වෙමින් වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව සිය අවධාඅනය යොමු කරයි.

ඉහත අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතක් සති තුනකට පෙරාතුව වාණිජ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Latest News

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for the Production Process Improvement & Market Penetration Programme

SME Exporters of Sri Lanka Visit Mumbai for...

සැප්තැම්බර් 10 2019
Sri Lanka at FHT 2019

Sri Lanka at FHT 2019

සැප්තැම්බර් 11 2019
"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

"Island of Ingenuity" Promoted in Toronto

සැප්තැම්බර් 11 2019
සියලුම පුවත් මෙතැනින්