දේශීය

නම සහ තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය වගකීම් දරන ක්ෂේත්‍රය
සොනාලි විජේරත්න මහත්මිය
MSc, LLB (Lond), BA (1st Class)
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
+94 112 430 068 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ සමස්ත වගකීම
නිමල් කරුණාතිලක මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 217  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ද්විපාර්ශවීය කටයුතු අංශ ප්‍රධානී
ගෝතමී සිල්වා මෙනෙවිය
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 233 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. බහුපාර්ශවීය කටයුතු අංශ ප්‍රධානී
ආනන්ද ධර්මප්‍රිය මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
+94 112 438 035 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. කලාපීය කටයුතු අංශ ප්‍රධානී
ඩී.එම්. රත්නායක මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 221 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. වෙළඳ ප්‍රවර්ධන අංශ ප්‍රධානී, සමස්තව  ප්‍රභවස්ථාන නීති සහ ප්‍රභවස්ථාන සහතික නිකුත් කිරීම පිළිබඳ භාරව සිටී.
එච්.එම්.බී. හේරත් මහතා
අපනයන කළමණාකරණය පිළිබඳ පීඨය,
BSc (Pub.Adm) Hons
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ

පොදු / දිගුව 236  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ආචාර්ය ලක්මිණි මෙන්ඩිස් මහත්මිය
Phd
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
     
ඩී.ඩී. ප්‍රේමරත්න මහතා
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 224 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
වරුණි වර්ණසූරිය මහත්මිය
සංඛ්‍යාලේඛනඥ
පොදු / දිගුව 210 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. සංඛ්‍යාලේඛණ අංශය
චන්දිමා කිරිවන්දල මෙනවිය
BSc (Agri) Hons.
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 226 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
නලින්ද විජේරත්න මහතා
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ඇලෙක්සි ගුණසේකර මහතා
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 253 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සංජීව පට්ටිවිල මහතා
MFA, BSc (Accnt) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 250 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. අමාත්‍යාංශ කාර්යයාලයට සම්බන්ධයි
රේකා මල්ලිකාරච්චි මහත්මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 250  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
යෝෂිතා ජයසූරිය මෙනෙවිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
තවිශ්‍යා මුල්ලේගම්ගොඩ මහත්මිය
M.Econ, BSc (Econ) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 241    
කිෂානි වික්‍රමසිංහ මහත්මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 235 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සීවලී විජේවන්ත මහත්මිය
BCom (1st Class)
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 239 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සමෝධි පෙරේරා මෙනෙවිය
BSc (Business Admin) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
සඳුන් සමීර මහතා
BSc (Business Admin) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 240 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ටෂ්මා විතානවම් මෙනෙවිය
MFE, BSc (Business Mgt) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 251 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ප්‍රසාදි බුමවලගේ මෙනෙවිය
BA (Econ) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 205 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
චතුරි ජයවර්ධන මෙනෙවිය
BSc (Accnt) 1st class Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 251 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
මේඛලා අබේකෝන් මෙනෙවිය
MBA, BBmgt (HR) 1st class
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
සංජීව බණ්ඩාර මහතා
MA (Applied. Economics) BSc (Finance) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
පොදු / දිගුව 241 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
හර්ෂණී විජේසිංහ මෙනෙවිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 332 683 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. මූල්‍ය අංශය
එච්.ජී. වින්ද්‍යා තුෂාරි මෙනෙවිය
MBM,BSc Sp Hons(IT)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු තාක්ෂණ)
පොදු / දිගුව 221 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
කේ.ඩී. යාපා මෙනෙවිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 448 686 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ආයතන අංශය

විදේශ වාණිජ නියෝජනය

රට සහ ස්ථානය නම සහ තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය වෙබ් අඩවිය
ඕස්ට්‍රෙලියාව/ සිඩ්නි එම්.සී. රහීම් මයා
BBA Hons
කොන්සල් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය,
11වන මහල, 48,
හන්ටර් වීදිය,
සිඩ්නි 2000
029 223 8729
029 223 8742
029 221 7077 (direct)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.slcgsyd.com
බෙල්ජියම/ බ්‍රසල්ස් ශිරානි ආරියරත්න මිය
උපදේශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
ජූල්ස් ලෙෂුවන්
ස්ට්‍රාට් (Jules Lejeunestraat), 27
1050 - බ්‍රසල්ස්
බෙල්ජියම
322 344 5523
322 344 5585
322 344 6737 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.srilankaembassy.be
කැනඩාව/ ටොරොන්ටෝ ගෙශාන් දිසානායක මයා
පළමු ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය,
අංක 40, ශාන්ත ක්ලෙයාර් ඇවනිව්,
බටහිර ගොඩනැගිලි පෙළ 405
ටොරොන්ටෝ - ඔන්ටේරියෝ
M4R 1A1, කැනඩාව
001 1 416 323 9133 (direct) 001 1 416 323 3205 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.torontoslcg.org
චීනය/ බීජින් රුවන්ති ආරියරත්න මිය
LLB Attorney-at-Law
උපදෙශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
අංක. 3, ජියෑන් හුවා ලූ
බීජිං - තැපැල් සංකේතය 100600
චීනය
00 86 106 532 1862
00 86 106 532 1861
00 86 106 532 5426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ඊජිප්තුව/ කයිරෝ ශිවන්ති අබේරත්න මිය
BSc (Insurance & Valuation Hons)
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
අංක 8, ශ්‍රී ලංකා වීදිය
සමේලේක්, කයිරෝ
ඊජිප්තුව
002 022 735 1381 (Direct)
002 022 735 0047
002 022 735 4966
00 86 106 532 5426 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.slembassyeg.org
බ්‍රසීල්/ බ්‍රසීලියා ප්‍රේමතිලක ජයකොඩි මයා
MA (Econ), BA (Econ) Hons
පළමු ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
SHIS QI 13 කොන්ජුන්ටො 13, කසා 01,
CEP: 71635-130,
බ්‍රසීලියා DF, බ්‍රසීල්
00 55 613 248 6774
00 55 613 248 2701
00 55 613 364 5430 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ප්‍රංශය/ පැරිස් චන්දිමා අබේරත්න මිය
පළමු ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 16,
රියු ස්පොන්ටිනි
775016 පැරිස්,
ප්‍රංශය
003 315 573 3131
003 315 573 3129
003 315 573 1849 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.srilankaembassy.fr
ජර්මනිය/ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් අමීනා මොහින් මිය
අමාත්‍ය උපදේශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය 
ලියෝනර් වීදිය 34
2වන කුළුණ - 7වන මහල
60528 ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් / ප්‍රධාන
ජර්මනිය
+496 966 053 9813 +496 966 053 9899 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ඉන්දියාව/ මුම්බායි විරේෂිකා බණ්ඩාර මිය
BSc (Acct.) Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය
34, හෝමි මුඩි වීදිය
මුම්බායි 400 023,
ඉන්දියාව
0091 222 204 2339
0091 222 204 5861
0091 222 204 8303
00 91 222 287 6132 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mumbai.mission.gov.lk
ඉන්දියාව/ නව දිල්ලිය උපේඛා සමරතුංග මෙය
අමාත්‍ය ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
27, කෞටිල්ය මාග්,
චානක්‍යපූරි,
නව දිල්ලිය
ඉන්දියාව
00 91 230 102 0103 00 912 379 3604 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.slhcindia.org
ඉන්දියාව/ චෙන්නායි යසන්ත ද සිල්වා මයා
MSc, BSc (Agri) Hons
උපදෙශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
අංක. 196 ටීටීකේ පාර,
ඇල්වරෝට්
චෙන්නායි 600 006
ඉන්දියාව
91 442 824 1824 91 442 824 1894 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.sldhcchennai.org
ඉතාලිය/ රෝමය සෝමසේන මහදිවුල්වැව මයා
MEcon, BSc (Pub.Mgt) Hons
අමාත්‍ය උපදේශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,
ඇඩිග් හරහා, 00198 රෝමය,
ඉතාලිය
003 906 884 0801
003 906 855 4560
333 975 3468 (Mobile)
00 39 068 424 1670 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ජපානය/ ටෝකියෝව සමන්ත පී.කේ. විජේසේකර මයා
BSc Hons
අමාත්‍ය උපදේශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,
2-1-54 තකනාවා,
මිනාටෝ-කූ
ටෝකියෝ - 108-0074
ජපානය
81 33 440 6916
81 33 440 6912
81 33 440 6914 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
මැලේසියාව/ ක්වාලා ලම්පූර් භාග්‍යා අබේකෝන් මෙය
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
අංක 12, ජලාන් කෙරන්ජි ඩුවා
ජලාන් කෙඩොංඩොං පිට පාර
ජලාන් ඇම්පං හිලීර්
55000 ක්වාලා ලම්පූර්
+603 4257 1754
+603 4257 1394
+6034 253 2497 General: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Commercial Section: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.slhc.com.my
දකුණු කොරියාව/ සියොල් ජගත් කුමාර මහතා
BB.කොම් හොන්
උපදේශක (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,
229-18, ඉටැවොන්-ඩොන්ග්
යොන්ග්සෑන්-ගු
සියොල් 140-202
කොරියානු ජනරජය
008 226 927 6926 00 822 737 9577 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.slembassykorea.org
පාකිස්ථානය/ කරච්චි චතුරිකා පෙරේරා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය
20/1, 18වන වීදිය
ක්හායාබාන්-එ-ෂැම්සියර්
Vවන අදියර
ඩී එච් ඒ, කරච්චි
පාකිස්ථානය
+92 21 586 6926
+92 21 583 6034
+92 21 585 7471
+92 21 585 7472 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
රුසියාව/ මොස්කව් චතුරිකා පෙරේරා මහත්මිය
MBA, BSc (ව්‍යාපාරික Mgt) Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,
යුලිට්සා ෂෙප්කිනා - 24
මොස්කව්
රුසියාව
+7 495 688 1620
+7 495 688 1651
+7 495 688 1757 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.srilankaembassy.org
සවුදි අරාබි රාජධානිය/ රියාද් ගයාන් ආර්. රාජපක්ෂ
BBMgt (HR) Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ )
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය,
තැ.පෙ. 94360
රියාද් 11693
සවුදි අරාබි රාජධානිය
0096 611 460 8251
0096 611 460 8232
00 96 611 460 8846 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
සිංගප්පූරුව නාලිකා කොඩිකාර මහත්මිය,
MBA, BSc
පළමු ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
#13-07/12 ගෝල්ඩ්හිල් ප්ලාසා
51 නිව්ටන් පාර,
සිංගප්පූරුව 308900
+656 250 8662
+656 250 1964 (Residence)
+656 250 7201 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
දකුණු අප්‍රිකාව/ ප්‍රිටෝරියා කපිල ජේ. කුමාර මයා
BA (Econ) Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
අංක.410, ඇලෙක්සැන්ඩර් වීදිය
බෲක්ලින්
ප්‍රිටෝරියා 0181,
දකුණු අප්‍රිකාව
002 712 346 6453 (Direct)
002 712 460 7679
002 712 460 7690
002 712 460 7702 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.srilanka.co.za
ස්වීඩනය/ ස්ටොක්හෝම් යසෝදි නෙරංජනා මහත්මිය
MEcon, BA (Econ) Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
ස්ට්‍රෑන්ඩ්වාගන් 39,
1ටීආර් පෙට්ටිය 24055, 10450, ස්ටොක්හෝම්,
ස්වීඩනය
0046 8 667 6154 (Direct)
0046 8 663 6523
0046 8 663 6525
00 468 660 0089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.stockholm.embassy.gov.lk
ස්විස්ටර්ලන්තය/ ජිනීවා ආර්.ඩී.එස් කුමාරරත්න මයා
MBL, BCom (1st Class)
තානාපති/ ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ ස්ථිර නියෝජිත
ජිනීවාහි පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථිර දූත මණ්ඩල කාර්යාලය,
56, රියු ද මොයිලෙබියු
1209 ජිනීවා,
ස්විස්ටර්ලන්තය.
+41 22 919 1250
+41 22 919 1258
+41 22 734 9084 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ස්විස්ටර්ලන්තය/ ජිනීවා තාරකා බොතේජු මෙය
MFE, BCom (1ST CLASS)
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ජිනීවාහි පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථිර දූත මණ්ඩල කාර්යාලය,
56, රියු ද මොයිලෙබියු
1209 ජිනීවා,
ස්විස්ටර්ලන්තය.
+41 22 919 1250 +41 22 734 9084 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
එක්සත් රාජධානිය/ ලන්ඩන් ඇමති (වාණිජ) ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
අංක 13, හයිඩ් පාර්ක් උද්‍යානය ලන්ඩන්
ඩබ්2 2එල්යූ
එක්සත් රාජධානිය
+442 072 621 8416
+442 072 621 3996
+44 207 262 7970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
එක්සත් රාජධානිය/ ලන්ඩන් සෙනුජ සමරවීර මයා
MFE, BSc (Bank & Finance)
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය
අංක 13, හයිඩ් පාර්ක් උද්‍යානය ලන්ඩන්
ඩබ්2 2එල්යූ
එක්සත් රාජධානිය
+442 072 621 8416
+442 072 621 3996
+44 207 262 7970 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය/ ඩුබායි චරිත යට්ටෝගොඩ මයා
MSc, BSc (Agri)
කොන්සල් ජෙනරාල්
එම්.එම්. අබ්දූල් රහීම් මහතා
කොන්සල් ජෙනරාල්
ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය
තැ.පෙ. 51528
ඩුබායි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
+9714 398 9880 +971 4 398 4687 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.slcgdxb.com
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය/ වොෂින්ටන් සුමේධ පොන්නම්පෙරුම මයා
අමාත්‍ය (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
2148 වියෝමින් ඇව්නිව් එන්ඩබ්
වොෂින්ටන් ඩීසී 20008
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
1 202 483 4025
1 202 483 4028
1 202 232 7181
1 202 483 8017
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.slembassyusa.org
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය/ ලොස් ඇන්ජලීස් අශෝක ගොඩවිට මයා
නියෝජ්‍ය කොන්සල් ජනරාල්
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලය 3250, විල්ෂයර් බූලවර්ඩ්ගොඩනැගිලි අංක#1405,ලොස් ඇන්ජලීස් , සීඒ 90010
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
1 323 387 0210 1 323 387 0216 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.srilankaconsulatela.org
තායිලන්තය/ බංකොක් අනිල් සිරිමාන්න මයා
පළමු ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තායිලන්ත තානාපති කාර්යාලය
සාගර කුළුණ II , 13 වන මහල,
අං. 75/6-7, සුඛුම්විට් සොයි 19, බැංකොක් 10110, තායිලන්තය
00 662 261 1934
00 662 261 1935
00 662 261 1936 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
වියෙට්නාමය/ හැනෝයි ශ්‍රීමාලි ජයරත්න මිය
MFE, BCom Hons
දෙවන ලේකම් (වාණිජ)
ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
අං.55 බී, ත්‍රැන් ෆු වීදිය
දියන් බියැන් කොට්ඨාසය
බා ඩින් දිස්ත්‍රික්කය, හැනෝයි,
වියෙට්නාමය
008 443 734 1894 008 443 734 1897 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.