உள்நாடு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. மின்னஞ்சல் பொறுப்பான பகுதிகள்
திருமதி. சொனாலி விஜேரத்ன
MSc, LLB (Lond), BA (1st Class)
வர்த்தகப் பணிப்பாளர் நாயகம்
+94 112 430 068 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். கொள்கை, ஊக்குவிப்பு மற்றும் நிர்வாக மாதிரிகளின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பு
திரு. நிமால் கருணாதிலக்க
வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 217 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இருதலைப்பட்ச விவகாரங்கள் பிரிவுத் தலைவர்
செல்வி. கோதமி சில்வா
வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 233  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். பலதலைப்பட்ச வர்த்தக உறவுகள் பிரிவுத் தலைவர்
திரு. ஆனந்த தர்மப்பிரிய
வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
+94 112 438 035 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். பிராந்திய விவகாரங்கள் பிரிவுத் தலைவர்
திரு. டி.எம். ரத்நாயக்க
வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 221 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். வர்த்தக ஊக்குவிப்பு பிரிவுத் தலைவர், overall in charge of rules of origin & issuance of Certificate of origin
திரு. எச்.எம்.பி. ஹேரத்
PgD in Export Mgt., BSc.(Pub.Adm) Hons
வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 236 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
டாக்டர். (திருமதி) லக்மினி மெண்டிஸ்
Phd
வர்த்தகப் பிரதிப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 213 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். R & D தலைமை அதிகாரி
திரு. டி.டி. பிரேமரத்ன
BA (Econ) Hons
வர்த்தகப் பிரதிப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 224 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திருமதி. வருணி வர்ணசூரிய
புள்ளியியலாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 210 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். புள்ளியியல் பிரிவு
செல்வி. சந்திமா கிரிவந்தல
BSc (Agri) Hons
வர்த்தகப் பிரதிப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 226 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திரு. நலிந்த விஜேரத்ன
வர்த்தகப் பிரதிப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 229 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திரு. அலெக்ஸி குணசேகர
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 253 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திரு. சஞ்சீவ பட்டிவில்ல
MFA, BSc (Accnt) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 250 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  அமைச்சு அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது
திருமதி. ரேகா மல்லிகாராய்ச்சி
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 250 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
செல்வி. யோஷிதா ஜயசூரிய
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 252 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திருமதி. தவிஷியா முல்லேகம்கொட
M.Econ, BSc(Econ) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 241 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திருமதி. கிஷானி விக்ரமசிங்க
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 235  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
திருமதி. சீவலி விஜேவந்த
BCom (1st Class)
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 239 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
செல்வி. சமோதி பெரேரா
BSc (Business Admin) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 234 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
திரு. சந்துன் சமீர
BSc (Business Admin) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 240 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
செல்வி. தஷ்மா விதானவசம்
MFE, BSc (Business Mgt) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 251 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
செல்வி. பிரசாதி பூமவலகெ
BA (Econ) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 205 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
செல்வி. சத்துரி ஜயவர்தன
BSc (Accnt) 1st class Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 251 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
செல்வி. மேகலா அபேகோன்
MBA, BBmgt (HR) 1st class
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 234 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
திரு. சஞ்சீவ பண்டார
MA (Applied. Economics) BSc (Finance) Hons
உதவி வர்த்தகப் பணிப்பாளர்
பொது / நீட்டிப்பு 241 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
 
திருமதி. ஹர்ஷனி விஜேசிங்க
கணக்காளர்
+94 112 332 683 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். நிதிப் பிரிவு
செல்வி. எச்.ஜி. விந்தியா துஷாரி
MBM,BSc Sp Hons(IT)
உதவிப் பணிப்பாளர் / தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
பொது / நீட்டிப்பு 221 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
செல்வி. கே.டி. யாப்பா
நிர்வாக அதிகாரி
+94 112 448 686 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். நிர்வாகப் பிரிவு

வெளிநாடு

நாடு மற்றும் நிலையம் பெயர் மற்றும் பதவி முகவரி தொலைபேசி இல. தொலைநகல் இல. மின்னஞ்சல் இணையதளம்
ஆஸ்திரேலியா/ சிட்னி திரு. அப்துல் ரஹீம்
BBA Hons
ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Consulate General of Sri Lanka
Level 11, 48, Hunter Street,
Sydney 2000.
029 223 8729
029 223 8742
029 221 7077 (direct)
  இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.slcgsyd.com
பெல்ஜியம்/ பிரஸ்ஸல்ஸ் திருமதி. ஷிராணி ஆரியரத்ன
ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka Jules Lejeunestraat, 27 1050 - Brussels Belgium 322 344 5523
322 344 5585
322 344 6737 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.srilankaembassy.be
கனடா/ டொராண்டோ திரு. கேஷான் திசாநாயக்க
முதலாவது செயலாளர்
(வர்த்தகம்)
Consulate General of Sri Lanka
36,Eglinton Avenue West, Suit 301, Toronto, Ontario, M4R 1A1
Canada
001 1 416 323 9133 (direct) 001 1 416 323 3205 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.torontoslcg.org
சீனா, பெய்ஜிங் திருமதி. ருவந்தி ஆரியரத்ன
LLB, Attorney-at-Law
ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
No. 3 Jian Hua Lu Beijing,
Postal Code 100600,
China
00 86 106 532 1862
00 86 106 532 1861
00 86 106 532 5426 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 
எகிப்து/ கெய்ரோ திருமதி. ஷிவாந்தி அபேரத்ன
BSc (Insurance & Valuation) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
No.08,
Sri Lanka Street
(Former Yehiya Ibrahim Street),
Zamalek, Cairo, Egypt
002 022 735 1381 (Direct)
002 022 735 0047
002 022 735 4966
00 86 106 532 5426 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.slembassyeg.org
பிரேசில்/ பிரேசிலியா திரு. பி. ஜயக்கொடி
MA (Econ), BA (Econ)  Hons
ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Embassy of of Sri Lank,
SHIS QI 13,
Conjunto 13, Casa 01,
CEP: 71635-130,
Brasilia DF,
Brazil
00 55 613 248 6774
00 55 613 248 2701
00 55 613 364 5430 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
பிரான்ஸ்/ பாரிஸ் திருமதி. சந்திமா அபேரத்ன
முதலாவது செயலாளர்
(வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
16, rue Spontini 75016,
Paris, France
003 315 573 3131
003 315 573 3129
003 315 573 1849 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.srilankaembassy.fr
ஜெர்மனி/ பிராங்க்பர்ட் திருமதி. அமீனா ஷாஃபி
அமைச்சரின் ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Consulate General of Sri Lanka,
Lyoner Str. 34,
Tower 2 - 7th Floor
60528 Frankfurt / Main
Germany
+496 966 053 9813 +496 966 053 9899 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
இந்தியா/ மும்பை திருமதி. விரேஷிகா பண்டார
BSc (Acct.) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Consulate General of Sri Lanka,
34, Homi Modi Street,
Mumbai 400 001,
India
0091 222 204 2339
0091 222 204 5861
0091 222 204 8303
00 91 222 287 6132 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
www.mumbai.mission.gov.lk
இந்தியா/ புது தில்லி செல்வி. உபேகா சமரதுங்க
அமைச்சர் (வர்த்தகம்)
Sri Lanka High Commission 27,
Kautilya Marg,
Chanakyapuri,
New Delhi-110021
00 91 230 102 0103 00 912 379 3604 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
www.slhcindia.org
இந்தியா/ சென்னை திரு. யாசத டி சில்வா
MSc, BSc (Agri) Hons
ஆலோசகர்
(வர்த்தகம்)
Deputy High Commission of Sri Lanka,
Chennai 56,
sterling Road,
Chennai 34,
India
91 442 824 1824 91 442 824 1894 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.sldhcchennai.org
இத்தாலி/ ரோம் திரு. சோமேசேன மகாதிலுவெவ
MEcon, BSc (Pub.Mgt) Hons
அமைச்சரின் ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Sri Lanka Embassy,
Via Adige 2,
00198 Rome,
Italy
003 906 884 0801
003 906 855 4560
333 975 3468 (Mobile)
00 39 068 424 1670 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 
ஜப்பான்/ டோக்கியோ திரு. சமந்த விஜேசேகர
BSc Hons
அமைச்சரின் ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
2-1-54 Takanawa,
Minato-ku Tokyo - 108-0074,
Japan
81 33 440 6916
81 33 440 6912
81 33 440 6914 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
மலேசியா/ கோலாலம்பூர் செல்வி. பாக்யா அபேகோன்
MBA, BBmgt (HR) 1st class
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Sri Lanka High Commission
No. 12,
Jalan Keranji Dua Off Jalan Kedongdong Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur,
Malaysia
+603 4257 1754
+603 4257 1394
+6034 253 2497 General: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
Commercial Section: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
www.slhc.com.my
தென் கொரியா/ சியோல் திரு. ஜகத் குமார
B.Com Hons
ஆலோசகர் (வர்த்தகர்)
Embassy of Sri Lanka,
# 229-18, Itewon-Dong,
Yongsan-Gu, Seoul,
Korea (140-202)
008 226 927 6926 00 822 737 9577 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.slembassykorea.org
பாகிஸ்தான்/ கராச்சி ஜி.எல். ஞானதேவ
பொது தூதர்
Consulate General of Sri Lanka,
20/1, 18th Street,
Khayaban-e-Shamsheer, Phase V D H A,
Karachi,
Pakistan
+92 21 586 6926
+92 21 583 6034
+92 21 585 7471
+92 21 585 7472 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
மாஸ்கோ/ ரஷ்யா செல்வி. சத்துரிகா பெரேரா
MBA, BSc (Business Mgt) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
Ulitsa Schepkhina 24,
Moscow,
Russia
+7 495 688 1620
+7 495 688 1651
+7 495 688 1757 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.srilankaembassy.org
சவுதி அரேபியா இராச்சியம்/ ரியாத் திரு. கயான் இராஜபக்ஷ
BBMgt (HR) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
P.O.Box 94360,
Riyadh 11693,
Kingdom of Saudi Arabia
0096 611 460 8251
0096 611 460 8232
00 96 611 460 8846 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
சிங்கப்பூர் திருமதி. நாலிகா கொடிகார
MBA, BSc
முதலாவது செயலாளர்
(வர்த்தகம்)
High Commission of Sri Lanka,
#13 - 07/12,
Goldhill Plaza 51,
Newton Rd,
Singapore 308900
+656 250 8662
+656 250 1964 (Residence)
+656 250 7201 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
தென் ஆப்பிரிக்கா/ பிரிட்டோரியா திரு. கபில குமார
BA (Econ) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Sri Lanka High Commission,
No 410,
Alexander Street,
Brooklyn Pretoria 0181, South Africa.
002 712 346 6453 (Direct)
002 712 460 7679
002 712 460 7690
002 712 460 7702 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.srilanka.co.za
சுவீடன்/ ஸ்டாக்ஹோம் செல்வி. யசோஜி நிரஞ்சனா
MEcon, BA (Econ) Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
Strandvagen 39,
1tr Box 24055,
10450, Stockholm, Sweden
0046 8 667 6154 (Direct)
0046 8 663 6523
0046 8 663 6525
00 468 660 0089 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.stockholm.embassy.gov.lk
சுவிற்சர்லாந்து/ ஜெனீவா திரு. ஆர்.டி.எஸ். குமாரரத்ன
MBL, BCom (1st Class)
ராஜ்யப்பிரதிநிதி/ PR to WTO
Permanent Mission of Sri Lanka in Geneva,
56, rue de Moillebeau 1209 Geneva, Switzerland
+41 22 919 1250
+41 22 919 1258
+41 22 734 9084 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
சுவிற்சர்லாந்து/ ஜெனீவா செல்வி. தாரகா பொதெஜு
MFE, BCom (1st Class)
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Permanent Mission of Sri Lanka in Geneva,
56, rue de Moillebeau 1209 Geneva, Switzerland
+41 22 919 1250 +41 22 734 9084 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
ஐக்கிய ராஜ்யம்/ லண்டன் அமைச்சர் (வர்த்தகம்) High Commission of Sri Lanka,
No. 13 Hyde Park Gardens,
London W2 2LUU,
United Kingdom
+442 072 621 8416
+442 072 621 3996
+44 207 262 7970 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
ஐக்கிய ராஜ்யம்/ லண்டன் திரு. செனுஜ சமரவீர
MFE, Bsc (வங்கி மற்றும் நிதி)
மூன்றாவது செயலாளர்
 (வர்த்தகம்)
High Commission of Sri Lanka,
No. 13 Hyde Park Gardens,
London W2 2LUU,
United Kingdom
+442 072 621 8416
+442 072 621 3996
+44 207 262 7970 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
ஐக்கிய அரபு நாடுகள்/ துபாய் திரு. சரித்த யட்டோகோடா
MSc, BSc (Agri)
பொது தூதர்
Consulate General of Sri Lanka,
P.O. Box 51528 Dubai
United Arab Emirates
+9714 398 9880 +971 4 398 4687 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.slcgdxb.com
ஐக்கிய அமெரிக்கா/ வாஷிங்டன் திரு. சுமேத பொன்னம்பெரும
அமைச்சரின் ஆலோசகர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
2148 Wyoming Avenue,
NW Washington DC,
20008 United States of America
1 202 483 4025
1 202 483 4028
1 202 232 7181
1 202 483 8017
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.slembassyusa.org
ஐக்கிய அமெரிக்கா/ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் திரு. அசோக கொடவிட்ட
பொது துணை தூதர்
Consulate General Of Sri Lanka,
3250 Wilshire Blvd,
#2180 Los Angeles,
CA 90010 United States of America
1 323 387 0210 1 323 387 0216 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். www.srilankaconsulatela.org
தாய்லாந்து/ பாங்காக் திரு. அனில் சிரிமான்ன
முதலாவது செயலாளர்
(வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
Ocean Tower II,
13th Floor, No. 75/6- 7,
Sukhumvit Soi 19, Bangkok 10110, Thailand
00 662 261 1934
00 662 261 1935
00 662 261 1936 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.  
வியட்நாம்/ ஹா நொய் திருமதி. ஸ்ரீமாலி ஜயரத்ன
MFE, BCom Hons
இரண்டாவது செயலாளர் (வர்த்தகம்)
Embassy of Sri Lanka,
No 55B, Tran Phu Street,
Dien Bien Ward,
Ba Dinh District,
Ha Noi, Viet nam
008 443 734 1894 008 443 734 1897 இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.