ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා

 • නව ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා අදාල තත්ත්වයන් ඇගයීමට ලක් කොට ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වීම සහ දැනට පවත්නා ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම යන මෙම අංශ සඳහා වගකීම දරන ප්‍රධානතම ජාතික ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව හැඳින්විය හැකිය.
 • වර්තමානයේදී ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (ISFTA) සහ ඉන්දු - පකිස්ථාන නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (PSFTA) යන මේ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වගකීම වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇත.
 • මෙම ගිවිසුම් යටතේ ප්‍රභව ස්ථාන සහතික ලබා දෙන ආයතනය ලෙස ද වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙළඳාම හා ආර්ථික සහයෝගිතාව පිළිබඳ ඒකාබද්ධ කොමිෂන් සභා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධානම මධ්‍යස්ථානය ලෙස ද වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව මගින් වෙළඳ ගිවිසුමට අදාළ රටවල් වෙත සිදු කරනු ලබන අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීම මත පුළුල් කිරීම සඳහා හිතකර බලපෑමක් ඇති කරන වෙළඳ සබඳතා ඇති කර ගැනීම සඳහා අදාල රජයන් අතර සහයෝගිතාව ඇති කිරීම සඳහා සුදුසු යානත්‍රණයන් මෙම ඒකාබද්ධ කොමිෂන් සභා මගින් සපයනු ලැබේ. මෙම කොමිෂන් සභා මගින් සිදු කරනු ලබන ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡා පිළිබඳව සහ ඒවායේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා ඒවා මගින් ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම දරනු ලබන  ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.

කලාපීය වෙළඳ සබඳතා

 • කලාපීය වශයෙන් අළුතින් ආරම්භ කරනු ලබන නව කලාපීය වෙළඳ ගිවිසුම් පිළිබඳ අදාල තත්ත්වයන් ඇගයීම සහ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම හා එවැනි සාකච්ඡා අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීම සහ දැනට ජාතික කලාපීය වෙළඳ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ මෙම කාර්යයන් පිළිබඳ කටයුතු කරන ප්‍රධානතම ජාතික ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.
 • දකුණු ආසියානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (SAFTA)/ දකුණු ආසියානු වරණාත්මක වෙළඳ ගිවිසුම (SAPTA), ආසියා ශාන්තිකර වෙළඳ ගිවිසුම.  බහු ආංශික තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගිතාවය උදෙසා වන බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත රටවල මූලිකත්වය, (BIMST-EC) වන කලාපීය සහයෝගිත්වය සඳහා ඉන්දීය සාගර කවය සංවිධානය (IOR-RAC) යනාදී කලාපීය වෙළඳ ගිවිසුම් හා සම්බන්ධ ප්‍රධානතම ජාතික ආයතනය ලෙසද වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.
 • දකුණු ආසියානු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (SAFTA)/ දකුණු ආසියානු වරණාත්මක වෙළඳ ගිවිසුම (SAPTA)/ ආසියානු ශාන්තිකර වෙළඳ ගිවිසුම, තීරු ගාස්තු වරණයන් පිළිබඳ පොදු ක්‍රමය (GSTP), වෙළඳ වරණයන් පිළිබඳ පොදු ක්‍රමය GSP යටතේ ප්‍රභව ස්ථාන සහතික ලබා දෙන ආයතනය ලෙස ද කටයුතු කරන්නේ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවයි.
 • දකුණු ආසියානු වරණාත්මක වෙළඳ ගිවිසුම (SAFTA), ඉන්දු - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සහ ප කිස්ථාන - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම සඳහා පළමු කෙටුම්පත් සකස් කරන ලද්දේ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ය යන කරුණ මෙම විෂයය ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී සඳහන් කිරීම යෝග්‍ය වේ.

බහුපාර්ශවීය වෙළඳ සබඳතා

 • ලෝක වෙළඳ සංවිධානය හා ඒ හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රධානතම ජාතික ආයතනය ලෙස වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.
 • ශ්‍රී ලංකාව 1948 වසරේදී බදු හා වෙළඳාම පිළිබඳ පොදු සම්මුතියේදී (GATT) සහ 1995 ලෝක වෙළඳ සංවිධානය ආරම්භක සාමාජිකයෙකු බවට පත් වීම යන සිද්ධීන් සිදු වුනු අවදියේ සිටම බහු පාර්ශ්වික වෙළඳ සාකච්ඡා හා සම්බන්ධ කාර්යයන්ට අදාළ වූ තම කාර්යභාරයන් වාණිජ දෙපාරේතමේන්තුව විසින් ඉතාම කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු කර ඇත. විශේෂයෙන්ම උරුගුවේ සාකච්ඡා වටයේදී එළඹෙන ලද නිගමන සම්බන්ධ කාර්යභාරය මෙහිදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වේ.
 • ලෝක වෙළඳ සංවිධානය යටතේ වර්තමානයේදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සහ සාකච්ඡා කරනු ලබමින් පවතින සියළුම බහු පාර්ශ්වික වෙළඳ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් වූ කේන්ද්‍රීය සම්බන්ධීකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසිනි..
 • මෙම කාර්යභාරයේ එක් කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ලෝක වෙළඳ සංවිධානය හා සම්බන්ධ ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශවල සහ වාණිජ මණ්ඩලවල නියෝජිතයන්ගෙන් සැදුම්ලත් අනු කමිටු 10කින් යුත් අනු කමිටු පද්ධතියක් වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පිහිටුවා ඇත. මෙම අනුකමිටු ක්‍රමය තුළින් ලබා ගන්නා ලද එක් ජයග්‍රහණයක් වන්නේ අඩු මිලට විකුණන සහ සහනාධාර ලත් අපනයන සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම උදෙසා ජාතිකමය නිති පද්ධතියක් කෙටුම්පත් කිරීමයි.

විදේශීය වෙළඳ නියෝජනය

 • විදේශීය වෙළඳ නියෝජනය අමාත්‍යාංශයේ පාලනය යටතේ අයත් වන වැදගත් විෂයයකි. සංඛ්‍යාවෙන් 28 ක් පමණ වන විදේශීය වෙළඳ කොමාරිස් තනතුරුවල කාර්යභාරය සිදු කරනු ලබන්නේ වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය කාර්යමණ්ඩලය විසිනි.

වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය

This page is under construction

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

This page is under construction

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්