යුරෝපා සංගමය, ස්විට්සර්ලන්තය, නෝර්වේ සහ තුර්කිය වෙත නැව්ගත කිරීම සඳහා ජීඑස්පී(GSP) සහතික පත්‍රය 2019 ජුනි 30 න් පසු නිකුත් නොකරන බව අපනයනකරුවන්වෙත කාරුණිකව මතක් කරසිටිමු.

2019 ජූලි මස 01 වන දින සිට සියළුම අපනයනකරුවන්ජීඑස්පී(GSP) සහතික පත් වෙනුවට ස්වයං ප්‍රකාශිත ප්‍රකාශ REX පද්ධතිය හරහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඉහත කලාපවලට අපනයනය කරන හෝ අනාගතයේදී අපනයනය කිරීමට අදහස් කරන සමාගම් REX පද්ධතිය සදහාවාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 
REX ලියා පදිoචිය සදහා ගතවන කාලය පහත පරිදි වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
  •  සම්පුර්ණයෙන්ම ශ්‍රි ලoකාව තුල නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ සදහා (wholly obtained) - දිනදෙකකි.
  •  අනෙකුත්නිෂ්පාදන - දින හතරකි.

                                                       

අදාල උපදෙස් සදහා කරුණා කර www.doc.gov.lkවෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
 
වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව
24.06.2019

 

65238294 3537051049668508 1113617382707822592 o

 

 

 

 

 

 

 Twenty member delegations comprising of travel agents and media personals will undertake a familiarisation tour to Sri Lanka from 06 – 15 July 2019.  The Sri Lanka Tourism Development Board (SLTPB) in coordination with the Consulate General of Sri Lanka in Sydney has organised this familiarisation tour for Australian travel agents.

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්