නම සහ තනතුර  දුරකථන අංකය   විද්යුත් තැපෑල වගකිවයුතු ප්‍රදේශ 
ජී.එල්.ඩී.දහනායක මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(වැ.බ)
071 8390564

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිලිබඳ සමස්ත අධීක්ෂණය 
ආනන්ද ධර්මප්‍රිය මහතා
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9733/                     
ext 310                        
0777 768641
  අංශ ප්‍රධානි (පර්යේෂණ සහ පුහුණු අංශය) 
අනුරාධ තිලකරත්න මහතා
Msc (IR) (Stockholm),PgD (DED) (Col.),
BSc (IT) (SLIIT) 

අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)
0714 341 481 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. පරිපාලන අංශය
අමීනා ෂාෆි මොහින් මිය
M.Sc.(Agricultural Economics),PGIA, 
University of Peradeniya,
B. Sc(Agriculture) Specialized in Economics, University of Peradeniya
වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9734

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශ ප්‍රධානි (බහුපාර්ශවික වෙළඳ සබඳතා අංශය)
අංශ ප්‍රධානි (ප්‍රභවස්ථාන සහතික නිකුත් කිරීම 
අංශය)
ජී.එල්.ඥාණදේව මහතා
MFE(Col.),BA(Hons.)
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9734/
ext 316                 
0714 501 490
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අංශ ප්‍රධානි (කලාපීය කටයුතු අංශය)

සමන්ත විජේසේකර මහතා
MEcon(Madras),
BSc (Pub.Mgt)(USJ) Hons

නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 233 2685/
ext 311                
0714 393 747
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. අංශ ප්‍රධානි (ද්විපාර්ශවික කටයුතු අංශය)
ශිරානි ආරියරත්න මිය
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9734/
ext 107                
0702 565 980
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. අංශ ප්‍රධානි (ප්‍රභවස්ථාන සහතික නිකුත් කිරීම අංශය)
ඇලෙක්සි  ගුණසේකර මයා
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0777 782 887  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. අංශ ප්‍රධානි (ප්‍රභවස්ථාන සහතික නිකුත් කිරීම අංශය)

අංශ ප්‍රධානි (වෙළඳ ප්‍රවර්ධන අංශය)
චන්දිමා අබේරත්න මිය
නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
011 232 9733/
ext 313               
0714 424 363
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. නියෝජ්‍ය අංශ ප්‍රධානි (ද්විපාර්ශවික කටයුතු අංශය)
තවීශ්‍යා මුල්ලෙගම්ගොඩ මිය
MEcon (Col.), BSc (Econ. & Mgt)
(London)

නියෝජ්‍ය වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
චතුරිකා පෙරේරා මෙය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 309               
0716 031 991
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
භාග්‍යා අබේකෝන් මෙය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0711 763 215 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
තාරකා බොතේජු මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 307               
0776 047 846 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ටශ්මා විතානවසම් මිය
MFE, BSc (Business Mgt) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
0702 588 738 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
පී.කේ.බෝමවලගේ මිය
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 318               
0777 610 600
   
තිලෝකා පෙරේරා මෙය
BSc (Business Admin) Hons
සහකාර වාණිජ අධ්‍යක්ෂ
ext 111              
0716 031 992
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
ලලිත් විදානපතිරණ මහතා
MA(Econ),PG dip (Business stat)
BA(Statistics) Hons 1st Class
ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛ්නඥ

0714 526 131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  සංඛ්‍යාලේඛ්න අංශය
හර්ෂණී විජේසිංහ මෙය
ගණකාධිකාරි
ext 221              
0763 467 232
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ගිණුම් අංශය
එච්.ජී.වින්ද්‍යා තුෂාරි මිය
MBM,BSc Sp Hons(IT)
සහකාර අධ්‍යක්ෂ/තොර. හා සං.තා
0718 211 937 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
චන්දීවරී මල්ලව ආරච්චි මිය
නීති නිලධාරී
ext 226              
0771 119 454 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
නිලීකා කුමාරි මිය
වැ.බ.පරිපාලන නිලධාරි
ext 210              
0714 501 444
  පරිපාලන අංශය

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්