1. උපදේශන සේවය ලබා ගැනීමට පෙර, වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ (DOC) වෙබ් අඩවිය වන
    www.doc.gov.lk හි නිතර අසනු ලබන Üශ්න (FAQ) කියවීමට කරුණාකර වග බලා ගන්න.
 
2. ඔබේ විමසුම, සිදුකෙරෙමින් පවතින සමාගම් ලියාපදිංචිය, පිරිවැය පÜæ$ශය හෝ Üභවස්තන සහතිකය
    (CoOs)  සම්බන්ධව නම් කරුණාකර 778489678 අමතන්න. එමෙන්ම අඟලුම් කෝටාව වෙන් කිරීම
    පිළිබඳව නම් කරුණාකර   0767485364 අමතන්න. එසේ නොමැති අනෙකුත් කාරණා   සම්බන්ධ විමසීම් සඳහා
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  යන විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත ඊ මේල් පතක් යොමු කරන්න.  
 
3. වැඩ කරන දිනයන් ඇතුලත නිලධාරියෙකු විසින් ඔබට දුරකථනයයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පිළිතුරු
    ලබාදෙනු/සම්බන්ධ වෙනු ඇත.
 


1.  Before requesting a consultation, please make sure that you carefully read the FAQs on the DoC website www.doc.gov.lk.

2.  If your inquiry is related to pending approval of company registration, cost statement or Certificates of Origin (CoOs)  please contact 0778489678 and if it is for allocation of apparel quota,please contact  0767485364. Otherwise, please send an email for any pending matters to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 

3.  An officer will respond /contact you over the phone or email within a working day.

    Request for  Consultation (Click here) 

  • The deadline to accept applications for open competitive examination  for Recruitment of Assistant Directors of Commerce of Grade III -2021 of  the Department of Commerce has been  extended until the 15th of July 2021.

Latest News

සියලුම පුවත් මෙතැනින්